Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Veelgestelde vragen

Wat betekent kindcentrum?
In een kindcentrum worden onderwijs en kinderopvang onder één dak gecombineerd. Een andere term voor kindcentrum is ook wel IKC (integraal kindcentrum).
Alle onderwijs en zorg die nodig is voor een ononderbroken ontwikkeling van uw kind is dus binnen één organisatie aanwezig. In het Humanistisch Kindcentrum Amsterdam zijn diverse vormen van onderwijs aanwezig: (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs. Daarnaast werken er een schoolpsycholoog, logopedist, speltherapeut, kinderoefentherapeut (fysio), ouder-kindadviseur en schoolarts. De voor- en naschoolse opvang wordt verzorgd door landelijke kinderopvangorganisatie Partou.
Is er een verschil tussen een Alles-in-1-school en een kindcentrum?
Een ‘Alles- in-één-school’ is een term die in Amsterdam gebruikt wordt voor een school waarbij onderwijs, kinderopvang en voorschool onder één dak samenwerken. Daarmee is dit hetzelfde als bovengenoemd kindcentrum / IKC.
Hoe kan ik mijn kind aanmelden?
Als uw kind de basisschoolleeftijd van vier bereikt krijgt u van de gemeente (de Scholenring) een aanmeldingsformulier. Hiermee kunt u uw kind aanmelden voor het Humanistisch Kindcentrum Amsterdam. Meer informatie
Met andere belangstellende ouders van zij-instromers gaan wij graag in gesprek.

Het Humanistisch Kindcentrum Amsterdam is een school in oprichting. Omdat wij nu nog niet weten hoeveel aanmeldingen wij zullen ontvangen, kunnen we nog niet aangeven of uw kind ook daadwerkelijk geplaatst kan worden. Uiteraard doen wij er alles aan om de kinderen die worden aangemeld ook daadwerkelijk van start te laten gaan in het schooljaar 2018-2019! U wordt hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld.

Inschrijven schooljaar 2017-2018
U kunt uw kind nu al inschrijven voor de reguliere kleutergroep op de SBO Zuid locatie Meander Meander, Winterdijkstraat 10, 1079 GT Amsterdam. Dit doet u bij Ine van Vuuren:
i.vuuren@kolom-sbo-zuid.nl of 020-6466310. 

In schooljaar 2018-2019 starten we zeker met kleuter- , onder- en middenbouwgroepen. 

Meer informatie
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de directie van de scholen: Ine van Vuuren, 020-6466310 of Kim van den Akker, 020-6731427.
Voor vragen over de kinderopvang van Partou kunt u contact opnemen met de vestigingsmanager Cynthia Held, 06-10780096.

Gaat het niveau van mijn kind omlaag door de combinatie regulier onderwijs met SO/SBO?
Ieder kind in het kindcentrum krijgt het onderwijsaanbod hij/ zij nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen. Kinderen die in een SO/SBO-klas zitten krijgen het aanbod van een gespecialiseerde leerkracht in een kleine groep en krijgen waar nodig extra specialistische ondersteuning. Kinderen die in een reguliere klas zitten krijgen het reguliere aanbod, gelijk aan dat van andere reguliere scholen. De groepen worden bij het aanleren van de basisvaardigheden (taal, lezen en rekenen) niet gecombineerd, maar ontvangen los van elkaar les. Leerlingen ontmoeten elkaar tijdens vieringen, sport, Vreedzame School- of en creatieve lessen. We vinden het belangrijk dat we als school bij elkaar horen en dat iedereen in de school een steentje kan en mag bijdragen aan onze school. Dit zijn thema’s van de Vreedzame School. Ook willen we kinderen meegeven dat we als mens niet gelijk, maar wel gelijkwaardig zijn. Dit is ook onze kernwaarde.


Mijn kind is juist van het regulier onderwijs af gegaan, omdat het daar te druk en onveilig was. Nu komt er weer regulier onderwijs in het kindcentrum. Wat betekent dit voor mijn kind?
Leerlingen die van het SO of SBO gebruik maken blijven in hun eigen, veilige kleine setting. Leerlingen die van het regulier onderwijs gebruik maken hebben ook les in hun eigen stamgroep. De leerlingen ontmoeten elkaar altijd onder professionele begeleiding. Wij geloven in de kans van samen met en van elkaar leren. Gescheiden waar nodig, samen waar mogelijk, naar ons motto ‘Samen uniek’. 
Hoe zorgt het kindcentrum voor een goed en prettig (leer)klimaat op school?
Veel scholen hanteren losse lessen sociale vorming. Daar geloven wij  niet in. Wij zijn van mening dat sociaal, respectvol en prettig met elkaar omgaan een basishouding is. Ook het humanisme gaat daar vanuit. 
Wij werken kindcentrumbreed met het programma de Vreedzame School. Daarin leren kinderen hoe wij er samen een fijne school van kunnen maken. In het programma is ook veel aandacht voor het aanleren van sociale vaardigheden: hoe geef je een opsteker? hoe zeg je wat je voelt? 
Conflicten horen bij het leven. Door de lessen Vreedzame School leren wij kinderen hoe ze conflicten het best kunnen oplossen: we praten het uit! Kinderen worden medeverantwoordelijk gemaakt voor een goede sfeer in hun  groep, maar ook in de school. Wij leiden leerlingen op om kleine conflicten tussen medeleerlingen te helpen uitpraten. Deze leerlingmediators krijgen hiervoor in het programma Vreedzame School een flinke training en terugkombijeenkomsten. Daarnaast is er in elke groep een Veiligheidscommissie. Deze commissie bespreekt in groepsvergaderingen het onderwerp veiligheid en bedenkt samen acties waardoor iedereen in de klas zich veilig voelt. Ook op schoolniveau is er een veiligheidscommissie. Een vertegenwoordiging vanuit de veiligheidscommissies in de groepen neemt daarin deel. Samen met de anti-pestcoördinator wordt over de veiligheid in het kindcentrum, op het plein, op de weg van het kindcentrum naar huis gesproken. Tweejaarlijks nemen wij bij alle kinderen een veiligheidsthermometer af om te kijken of zij zich veilig voelen. Mocht een kind aangeven zich niet veilig te voelen, krijgt het een gesprek met de anti-pestcoördinator. Dat gebeurt ook als we van ouders signalen krijgen dat een kind last heeft van pesten.

Op onze school hebben we samen een grondwet gemaakt, waaraan iedereen zich houdt. 
Respectvol gedrag wordt verwacht van álle leerlingen, personeel, ouders en bezoekers. 
Het Humanistisch Kindcentrum Amsterdam heeft een antipestprotocol en een vertrouwenspersoon. Ook de stichting Kolom heeft een vertrouwenspersoon (zie schoolgids).
Wat wordt de onderwijsinhoud?
Alle leerlingen krijgen de basisvakken zoals rekenen, taal, lezen, spelling, sociaal emotionele ontwikkeling en (wereld)burgerschap. Daarnaast bieden wij een rijk thematisch aanbod, gerelateerd aan de taalthema’s, waarbinnen muziek, filosoferen, beeldende vorming, Engels, woordenschat en wereldoriëntatie in een betekenisvolle context worden aangeboden.
Muziek, in samenwerking met de muziekschool We volgen het programma ZINGZO
Filosofie, vanuit het humanistische gedachtengoed wordt het zelfoplossend vermogen gestimuleerd. Door samen na te denken, ontdek je ook je eigen unieke talenten
Beeldende vorming, wekelijks in workshops onder leiding van docenten en onderwijsondersteuners, daarnaast van een vakdocent
Bewegingsonderwijs, van een vakdocent 
Kooklessen, o.l.v. de eigen docent in het ‘crea-uur’
ICT-vaardigheid, door te werken op chromebooks
Natuuronderwijs, NME-lessen, inspiratieschooltuin, moestuinen (in eigen schooltuin). Alle leerlingen leren zichzelf te presenteren met iets waar zij goed in zijn. Zo kennen wij ‘toonmomenten’ in de klas ( bijvoorbeeld een spreekbeurt of boekbespreking houden, voorlezen), maar ook op school. We hebben een trotsmuur waarop werk van leerlingen tentoongesteld wordt. Ook heeft het HKC een speciaal podium, dat maandelijks gebruikt zal worden voor viering en presentatie

In juni verschijnt de online schoolgids, waarin u nog meer hierover leest

Wat gebeurt er op de leerpleinen?
De leerpleinen zijn in de eerste plaats ingericht voor de leerlingen die van het regulier onderwijs gebruik maken. Na een korte instructie in de groepskamer kunnen de leerlingen de lesstof verwerken naar keuze: op de leerpleinen of in de groepskamer. Op de leerpleinen is veel meer ruimte dan in de klaslokalen om samen of alleen te werken. Er wordt gewerkt uit werkboeken en met chromebooks. Voor leerlingen die van het SBO of SO gebruik maken geldt dat zij in relatief grotere groepsruimtes werken dan de leerlingen van het regulier onderwijs. Leerlingen die daar aan toe zijn, kunnen ook op een leerplein werken. Wij gaan steeds uit van ;structuur waar nodig, vrijheid waar mogelijk’. Leerlingen ontmoeten elkaar op de leerpleinen, onder begeleiding van een leerkracht of assistent. Op de leerpleinen is veel (ontwikkelings)materiaal aanwezig waar leerlingen mee aan de slag kunnen. 
Hoe is de samenwerking met de ouders?
Opvoeden doe je samen. Daarom omarmen wij de samenwerking met ouders. Ouders weten als geen ander wat wél of juist niet werkt in relatie tot hun kind. In samenwerking met ons is er veel mogelijk. Zo bent u welkom om eens een gastles geven over uw beroep of talent. Ook is er voor enthousiaste ouders altijd een plek in de MR, oudercommissie en/of PR-groep. Vraag ernaar bij de directie.
Gaan de koffieochtenden/oudermeetings door?
Het HKC biedt maandelijks gelegenheid tot samenkomen van ouders. Dit kan rond een bepaald thema dat op dat moment actueel is. Te denken valt aan het samen praten over gedrag, leren, speciale hulp bij opvoeding of iets anders dat de interesse van ouders heeft. In samenwerking met het HKC wordt gezocht naar de best passende inhoud.
Heeft het kindcentrum een netwerk en samenwerkingen?
Het Humanistisch Kindcentrum Amsterdam bouwt aan een groot netwerk. Via schoolmaatschappelijk werk en de ouder-kindadviseur komt u  steeds meer te weten over de mogelijkheden voor uw kind(eren) en de faciliteiten in de buurt. We bieden samen met de Talententent naschoolse activiteiten aan waaraan ook kinderen van buiten ons kindcentrumaan kunnen deelnemen of onze leerlingen aan activiteiten op andere scholen in de buurt. In ons ‘restaurant’ kunnen we koken voor elkaar, maar ook voor ouders of buurt.
Leerlingen die het fijn vinden om te presenteren kunnen dat ook eens doen in het naastgelegen bejaardenhuis of door een presentatie in ons kindcentrum te geven waarvoor de ouders en buren worden uitgenodigd.

Humanistisch Kindcentrum Amsterdam is een samenwerking tussen Stichting Kolom en Partou kinderopvang
Humanistic Child Centre Amsterdam is a collaboration between Stichting Kolom and Partou kinderopvang (daycare).