Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

ONDERWIJSACTIVITEITEN

Onze leerkrachten werken vanuit het humanisme. Dat betekent dat zij uitgaan van de kracht van ieder kind en kinderen uitdagen om zich te ontwikkelen Dit mogen zij doen in hun eigen tempo en op hun eigen niveau. Al onze leerkrachten zetten hun vakkennis, ervaring en persoonlijke talent in om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden in zijn of haar ontwikkeling.

Lessen

Natuuronderwijs en wereldoriëntatie

Natuur is één van de pijlers van het humanisme. De mens is onderdeel van de natuur en daarmee hebben we een enorme verantwoordelijkheid om goed voor die natuur te zorgen. We verwerken deze pijler van het humanisme daarom op diverse manieren in ons onderwijs. De groene ontdektuin en de moestuinen zijn daar een voorbeeld van. Maar ook de lessen die worden aangeboden door Natuur en Milieu educatie in de vorm van bijvoorbeeld een bezoek aan een park, sloot of boerderij.

Humanisten proberen het leven en de wereld om hen heen vanuit de mens zelf te verklaren. Dit uitgangspunt gebruiken wij ook bij de lessen Wereldoriëntatie. Vanuit de eigen leef- en belevingswereld van de kinderen vergroten we de kennis van hun omgeving en geven inzicht in de samenhang daarin.

Filosofie

Filosofie is een belangrijk onderdeel van het lesprogramma. Binnen de filosofielessen wordt een beroep gedaan op het onderzoekend vermogen van de leerlingen. We dagen de kinderen uit om zichzelf en elkaar vragen te stellen. Ze leren om een mening te vormen en een mening te delen. Belangrijk hierbij is, dat het oordeel ondergeschikt is; er is geen goed of fout.

Vreedzame School

Wij zijn een Vreedzame School. Dit is een programma (voor onderwijs en opvang) waarbinnen leerlingen worden gestimuleerd om zich sociaal te gedragen en wederzijds respect te tonen. Iedereen hoort erbij en iedereen mag er zijn. De Vreedzame School biedt ondersteuning bij ‘het spreken van dezelfde taal’ richting de kinderen en ‘kinderen een stem geven’.

Dit uit zich in dat je elkaar respecteert, naar elkaar luistert, conflicten zelf oplost door te praten en door aardig te zijn voor elkaar.
Binnen de vreedzame school is ook aandacht voor leerlingenparticipatie en burgerschap. Dit betekent dat leerlingen meedenken en een bijdrage leveren aan de school. Op deze manier is iedereen medeverantwoordelijk voor het klimaat in de klas, het kindcentrum en daarbuiten in de wijk. Dit programma gebruiken we in alle groepen en is met name ook het uitgangspunt van ons pedagogisch handelen. De concrete doelstellingen van het programma zijn:

  • De school als een democratische gemeenschap. De leerling krijgt een stem, heeft de kans om mee te denken en zich verantwoordelijk en betrokken te voelen
  • Vergroten van sociale competentie. Het gaat hierbij met name om het opdoen van vaardigheden in conflictoplossing, bij leerlingen, personeel en ouders.
  • Vergroten van de verantwoordelijkheid van leerlingen voor het klimaat in school en klas
  • Verbeteren van het groepsklimaat. Betere relaties binnen de groep, respect en waardering voor verschillen

Extra activiteiten

Om leerlingen uit te dagen het beste uit zichzelf te halen, zowel in de klas als daarbuiten, bieden we naast het onderwijs ook extra activiteiten aan.

  • Leerlingen uit alle klassen maken regelmatig hun eigen schoolkrant. Ook hierdoor leren zij gebeurtenissen, gevoelens of ideeën onder woorden brengen en op juiste wijze beschrijven. Bovendien is het een fantastische manier om te leren samenwerken
  • De leerlingen uit de midden- en bovenbouw volgen schooltuinlessen. Binnen deze lessen organiseren we regelmatig een excursie naar bijvoorbeeld een kinderboerderij, Artis, een museum, het Amsterdamse bos of het Vondelpark
  • Leerlingen die behoefte hebben aan extra lesaanbod en uitdaging bieden wij lessen Frans, wis- en scheikunde aan
Humanistisch Kindcentrum Amsterdam is een samenwerking tussen Stichting Kolom en Partou kinderopvang
Humanistic Child Centre Amsterdam is a collaboration between Stichting Kolom and Partou kinderopvang (daycare).